Pławniowice jak zawsze pozytywnie….
17 czerwca 2018
Powakacyjny misz masz klubowy :)
30 sierpnia 2018

                                                               OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka-zawodnika jest Szermierczy Klub Sportowy „Muszkieter” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25, zwane dalej: „Administratorem”;Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka-zawodnika,
2) kontakt w sprawie danych osobowych z ADO: e-mail: muszkieter.org@gmail.com, telefon: +48 505-015-952
3) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka-zawodnika przetwarzane będą w celu realizacji procesu szkolenia zawodników i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,
4) podstawą przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka-zawodnika jest: Statut Szermierczego Klubu Sportowego „Muszkieter „w Gliwicach, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2018.0.1263 t.j), Ustawa
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.0.210 t.j), Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2018.0.450 t.j)
5) podanie danych jest niezbędne do realizacji procesu szkoleniowego i celów statutowych klubu.
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Klubu dostępu do swoich oraz dziecka-zawodnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka-zawodnika będą przechowywane do czasu zakończenia członkostwa, a następnie przez czas określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.0.217 t.j) oraz przepisach wykonawczych do w/w ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *